quý khách hàng sẽ coi bạn dạng rút ít gọn của tài liệu. Xem và cài ngay lập tức bạn dạng vừa đủ của tư liệu tại trên đây (104.76 KB, 10 trang )


PHƯƠNG TRÌNH ION THU GỌN - HĨA HỌC 11I. Khái niệm pmùi hương trình ion rút gọn:

Pmùi hương trình ion rút ít gọn gàng của làm phản ứng cho thấy bản chất của phản nghịch ứng xảyra vào dung dịch chất điện li.

Một số để ý Lúc viết pmùi hương trình ion rút gọn:

Muốn nắn viết được phương thơm trình ion thu gọn gàng, học sinh buộc phải nắm vững đượcbảng tính tan, tính bay khá, tính điện li yếu ớt của những chất, sản phẩm trường đoản cú các chất xảyra vào dung dịch.

Những hóa học rắn, chất khí, nước khi viết phương trình ion là viết ngơi nghỉ dạngphân tử. Những hóa học rã được trong hỗn hợp thì viết ở dạng ion

Phương trình ion rút ít gọn là pmùi hương trình hóa học trong số ấy gồm sự kết hợpcác ion với nhau.

II. Các dạng làm phản ứng thường chạm chán lúc sử dụng pmùi hương trình ion rút ít gọn Với phương thức áp dụng phương trình ion rút ít gọn gàng nó có thể thực hiện chonhững các loại bội nghịch ứng: Trung hòa, trao đổi, thoái hóa - khử,... Miễn là xảy ratrong dung dịch.

Bạn đang xem: Cách viết phương trình ion rút gọn

1. Phản ứng trung hòa: (Phản ứng giữa axit cùng với bazơ)Phương thơm trình phân tử:

HCl + NaOH NaCl + H→ 2O H2SO4 + 2KOH K→ 2SO4 + 2H2OPmùi hương trình ion:


(2)

2H+ + SO42- + 2K+ + 2OH- SO→ 42- + 2K+ + H2O
Phương trình ion rút ít gọn:

H+ + OH- H→ 2O

Theo phương thơm trình bội phản ứng ion rút gọn: nH+ = nOH- 2. Phản ứng giữa axit với muối

 Nếu cho thư thả axit vào muối hạt cacbonat

Phương thơm trình phân tử: HCl + Na2CO3 NaHCO→ 3 + NaCl

HCl + NaHCO3 NaCl + CO→ 2 + H2O

Phương thơm trình ion:

H+ + Cl- + 2Na+ + CO32- Na→ + + HCO3- + Na+ + Cl

-H+ + Cl- + HCO3- + Na+ Na→ + + Cl- + CO2 + H2O

Pmùi hương trình ion rút gọn: H+ + CO32- HCO→ 3-

HCO3

+ H+ CO→ 2 + H2O

 Nếu mang lại rảnh rỗi muối hạt cacbonat vào axit

Phương thơm trình phân tử: 2HCl + Na2CO3 2NaCl + CO→ 2 + H2O

Phương thơm trình ion: 2H+ + 2Cl- + 2Na+ + Co32- 2Na→ + + 2Cl- + CO2 + H2O

Pmùi hương trình ion rút ít gọn: 2H+ + CO32- H→ 2O + CO2

 Nếu đến muối khác vào axit:

Phương thơm trình phân tử: HCl + AgNO3 AgCl + HNO→ 3


(3)

-Phương trình ion rút gọn: Cl- + Ag+ AgCl→

3. Phản ứng của oxit axit với dung dịch kiềm

Phương trình phân tử:

CO2 + 2KOH K→ 2CO3 + H2O

Hay CO2 + KOH KHCO→ 3

Phương thơm trình ion: CO2 + 2K+ + 2OH- 2K+ CO→ 32- + H2O

Hay CO2 + K+ + OH- K→ + + HCO3

-Phương trình ion thu gọn:CO2 + 2OH- CO→ 32- + H2O

Hay CO2 + OH- HCO→ 3

-4. Dung dịch muối công dụng với hỗn hợp muối


Phương thơm trình phân tử:

Na2CO3 + MgCl2 MgCO→ 3 + 2NaCl

Pmùi hương trình ion:

2Na+ + CO32- + Mg2+ + Cl- MgCO→ 3 + 2Na+ + 2Cl

-Phương trình ion thu gọn: CO32- + Mg2+ MgCO→ 3

Phương thơm trình phân tử:

Fe2(SO4)3 + 3Pb(NO3)2 2Fe(NO→ 3)3 + 3PbSO4


(4)

2Fe3+ + 3SO42- + 3Pb2+ + 6NO3- 2Fe→ 3+ + 6NO3- + 3PbSO4

Phương trình ion thu gọn: Pb2+ + SO4

PbSO→ 4

5. Oxit ba zơ tác dụng cùng với axit

Pmùi hương trình phân tử:

Fe2O3 + 3H2SO4 Fe→ 2(SO4)3 + 3H2O


Phương thơm trình ion:

Fe2O3 + 6H+ + 3SO42- 2Fe→ 3+ + 3SO42- + 3H2O

Pmùi hương trình ion thu gọn:

Fe2O3 + 6H+ 2Fe3+ + 3H2O→

6. Kyên ổn một số loại tác dụng cùng với axit

Phương trình phân tử:

3Cu + 8HNO3 3Cu(NO→ 3)2 + 2NO + 4H2O

Pmùi hương trình ion:

2Cu + 8H+ + 8NO3- 3Cu→ 2+ + 6NO3- + 2NO + 4H2O

Phương trình ion thu gọn:

3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu→ 2+ + 2NO + 4H2OIII. các bài tập luyện phương thơm trình ion


(5)

a) KNO3 + NaCl b) NaOH + HNO3 c) Mg(OH)2 + HCl

d) Fe2(SO4)3 + KOH e) FeS + HCl

f) NaHCO3 + HCl
g) NaHCO3 + NaOH h) K2CO3 + NaCl i) CuSO4 + Na2SHướng dẫn giải
a. Không xảy ra

b. NaOH + HNO3 NaNO→ 3 + H2OH+

+ OH

H→ 2O

c. Mg(OH)2 + 2HCl MgCl→ 2 + H2OMg(OH)2 + 2H+ Mg→ 2+ + H2O

d. Fe2(SO4)3 + 6KOH 2Fe(OH)→ 3↓ + 3K2SO4Fe2+ + 3OH- Fe(OH)→ 3↓

e. FeS + 2HCl FeCl→ 2 + H2S↑FeS + 2H+ Fe→ 2+ + H2S↑


(6)

g. NaHCO3 + NaOH Na→ 2CO3 + H2OHCO3

+ OH

CO→ 32- + H2Oh. Không xảy ra


i. CuSO4 + Na2S CuS + Na→ ↓ 2SO4Cu2+ + S2- CuS→ ↓

Bài 2: Một dung dịch bao gồm đựng những ion: Mg2+, Cl-, Br-.

- Nếu đến dd này công dụng cùng với dd KOH dư thì nhận được 11,6 gam kết tủa.

- Nếu cho dd này tính năng với AgNO3 thì cần vừa đúng 200 ml dd AgNO3

2,5M với sau làm phản ứng chiếm được 85,1 g kết tủa.a. Tính vào dd đầu? biết Vdd = 2 lkhông nhiều.

b. Cơ cạn dung dịch ban sơ thì thu được bao nhiêu gam hóa học rắn?

Hướng dẫn giải

Phương thơm trình ion:

Mg2+ + 2OH- Mg(OH)→ 2↓0,2 0,2 molAg+ + Cl- AgCl ;→ ↓x

Ag+ + Br- AgBr→ ↓y


(7)

x + y = 0,5 (1);

143,5x + 188y = 85,1 (2). Từ (1),(2) => x = 0,2, y = 0,3


a. = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,2/2 = 0,1 M; = 0,3/0,2 = 0,15 Mb. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9 gam

IV. các bài tập luyện tập vận dụng

Câu 1. Viết phương trình phân tử và ion rút ít gọn gàng cho những phản ứng sau:

1. SO2 dư + NaOH →

2. CO2 + Ca(OH)2 dư →

3. Fe3O4 + HCl →

4. MnO2 + HCl quánh →

5. sắt dư + H2SO4 quánh rét →

6. Fe + H2SO4 đăc nóng dư →

7. FeCl3 + sắt →

8. NaHSO4 + Ba(HCO3)2→

9. Ba(HSO3)2 + KOH →

10. AlCl3 + KOH toàn diện →

11. NaAlO2 + CO2 + H2O →

12. SO2 + Br2 + H2O →

13. KOH dư + H3PO4→

14. KMnO4 + NaCl + H2SO4 loãng →

15. NaOH + Cl2→


(8)

a. Tính mật độ mol của mỗi axit

b. 200 ml hỗn hợp A dung hòa hết từng nào ml hỗn hợp bazơ B chứaNaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M?

c. Tính tổng khối lượng muối nhận được sau làm phản ứng giữa hỗn hợp A vàB?

Câu 3. Dung dịch X đựng những ion Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dd X thành 2 phần bằng

nhau.

Phần 1 tính năng với dd NaOH dư, đun nóng chiếm được 0,672lit khí ngơi nghỉ đktc cà 1,07gkết tủa.

Xem thêm: Bài Thơ : Cô Giáo Của Em ", Bài Thơ Cô Giáo Của Em: Cô Dạy Em Xếp Hàng

Phần 2 chức năng với dd BaCl2 dư nhận được 4,68g kết tủa.Tổng khối lượng những muối bột khan chiếm được lúc cô cạn dd X làA. 3,73g

B. 7,07gC. 7,46gD. 3,52g


Câu 4. Cho 3,2g bột Cu tính năng với 100ml dd hỗn hợp bao gồm HNO3 0,8M với H2SO40,2M. Sau Khi cac phản bội ứng xảy ra hoàn toàn ra đời V lit khí NO (sản phẩm khửduy nhất) nghỉ ngơi đktc. V có giá trị là


(9)

Câu 5. Trộn V lkhông nhiều dd NaOH 0,01M cùng với V lit dd HCl 0,03M được 2V lit dd Y. pH củadd Y là

A. 4B. 3C. 2.D. 1

Câu 6. Trộn 100ml dd tất cả pH = 1 tất cả HCl với HNO3 với 100ml dd NaOH aM thu

được 200 ml dd tất cả pH = 12. Giá trị của a làA. 0,15

B. 0,3C. 0,03D. 0,12

Câu 7. Cho mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng cùng với nước dư chiếm được dd X cùng 3,36 lit H2nghỉ ngơi đktc. Thể tích dd H2SO4 2M cần dùng để làm dung hòa dd X là

A. 150mlB. 75mlC. 60mlD. 30ml

Câu 8. Trộn 100ml dd gồm Ba(OH)2 0,1M cùng NaOH 0,1M cùng với 400 ml dd bao gồm H2SO4

0,0375M và HCl 0,0125M nhận được dd X tất cả pH làA. 2


(10)

C. 6D. 7

Câu 9. Cho m gam h Mg cùng Al vào 250 ml dd X đựng các thành phần hỗn hợp HCl 1M cùng H2SO4

0,5M thu được 5,32 lit H2 (Đktc) với dd Y (coi thể tích dd ko đổi). pH của dd Y là

A. 7B.1C. 2D. 6

Câu 10. Thực hiện 2 TN:

TN1: cho 3,84g Cu làm phản ứng với 80ml dd HNO3 1M bay ra V1 lit NO

TN2: đến 3,84g Cu bội nghịch ứng cùng với 80ml dd HNO3 1M với H2SO4 0,5M bay ra V2 lit

NO. Biết NO là sản phẩm khử tốt nhất, các thể tích đo nghỉ ngơi thuộc điều kiện. Quan hệgiữa V1 cùng với V2 là

A. V2 = 2,5V1B. V2 = 1,5V1C. V2 = V1D. V2 = 2V1


https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop11

Tài liệu liên quan


*
SKKN Bùi Nga : Rút ít gọn biểu thức với các bài tân oán liên quan 14 5 21
*
Nên tải: Khảo tiếp giáp hàm bậc 3 cùng những bài tân oán tương quan 8 845 3
*
HÀM SỐ VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN potx 92 690 1
*
*
Đồ thị hàm số với các bài bác toán tương quan 40 758 1
*
vật thị hàm số cùng các bài xích tân oán tương quan 40 885 0
*
Bài tập theo chuyên đề. Hàm số với các bài xích tân oán tương quan - hocmai 16 941 3
*
luận văn phân thức hữu tỷ cùng những bài xích toán tương quan 85 831 0
*
Ôn thi ĐH: Chuim đề hàm số cùng các bài bác tân oán tương quan đến kshs 14 679 0
*
Chuim đề hàm số và các bài toán thù tương quan pot 50 624 0
*


Tài liệu chúng ta tìm kiếm tìm sẽ sẵn sàng chuẩn bị cài đặt về


(14.96 KB - 10 trang) - Tải Phương thơm trình ion rút gọn với các bài toán liên quan - Phương thơm trình ion rút gọn
Tải bạn dạng khá đầy đủ ngay
×
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *