Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho m gam lếu láo hợp X tất cả Na, Ca tan không còn vào dung dịch Y đựng 0,08 mol NaHCO3 với 0,04 mol CaCl2, sau làm phản ứng chiếm được 7 gam kết tủa với thấy thoát ra 0,896 lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp x gồm na ca

1,2.

B. 1,56

C. 1,72

D. 1,66.


*

*


Cho m gam hỗn hợp X có Na, Ca tung hết vào hỗn hợp Y cất 0,08 mol NaHCO3 với 0,04 mol CaCl2, sau bội nghịch ứng chiếm được 7 gam kết tủa với thấy bay ra 0,896 lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2.

B. 1,56.

C. 1,72.

D. 1,66.


Cho m gam hỗn hợp X có Na, Ca tan hết vào dung dịch Y chứa 0,08 mol NaHCO3 với 0,04 mol CaCl2, sau bội phản ứng chiếm được 7 gam kết tủa với thấy bay ra 0,896 lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,72

B. 1,56

C. 1,66

D. 1,2


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Na, Ca rã không còn vào hỗn hợp Y cất 0,08 mol NaHCO3 và 0,04 mol CaCl2, sau bội nghịch ứng thu được 7g kết tủa với thấy bay ra 0,896 lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,2.

B. 1,56

C. 1,66

D. 1,72


Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca tan không còn vào hỗn hợp Y chứa 0,12 mol NaHCO3 cùng 0,04 mol CaCl2, sau phản nghịch ứng nhận được 7 gam kết tủa cùng thấy bay ra 0,896 lkhông nhiều khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,72.

B. 1,56.

C. 1,98.

D. 1,66.


Cho m gam hỗn hợp X gồm K, Ca rã không còn vào hỗn hợp Y đựng 0,12 mol NaHCO3 với 0,04 mol CaCl2, sau phản nghịch ứng chiếm được 7 gam kết tủa cùng thấy bay ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,66

B. 1,72

C. 1,56

D. 1,98


Cho m gam hỗn hợp X bao gồm K, Ca chảy hết vào hỗn hợp Y chứa 0,12 mol NaHCO3 với 0,04 mol CaCl2, sau làm phản ứng nhận được 7 gam kết tủa với thấy bay ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là

A. 1,72.

B. 1,56.

C. 1,98.

D. 1,66.


Cho m gam tất cả hổn hợp X gồm K, Ca tan không còn vào hỗn hợp Y chứa 0,12 mol N a H C O 3 với 0,04 mol C a C l 2 , sau bội phản ứng chiếm được 7 gam kết tủa và thấy bay ra 0,896 lít khí (đktc). Giá trị của m là

*

*

*

*


Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả K, Ca rã không còn vào dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO3 và 0,05 mol CaCl2, sau bội nghịch ứng chiếm được 8 gam kết tủa cùng bay ra 1,12 lkhông nhiều khí (ở đktc). Giá trị của m là

A. 2,32.

B.3,15.

C. 2,76.

Xem thêm: Cách Làm Nhiệm Vụ Gta San Andreas, Hướng Dẫn Chơi Gta San Andreas

D. 1,98.


Hòa chảy không còn 35,52 gam hỗn hợp X tất cả Mg, Al, FeCl2 với Fe(NO3)2 vào dung dịch cất 0,816 mol HCl thu được dung dịch Y và 0,144 mol khí NO. Cho nhàn hạ hỗn hợp AgNO3 vào dung dịch Y cho đến lúc phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thì lượng AgNO3 đang bội nghịch ứng là 1,176 mol, nhận được 164,496 gam kết tủa, 0,896 lkhông nhiều khí NO2 (đktc) với hỗn hợp Z đựng m gam muối hạt. Giá trị của m sát nhất với cái giá trị nào sau đây?