T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼’̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼“̼t̼h̼ả̼ ̼r̼ô̼n̼g̼”̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼1̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼G̼i̼á̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼

*
*
*

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ầ̼m̼ ̼r̼ộ̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼h̼ề̼”̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼ề̼.̼ ̼V̼à̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼“̼b̼ú̼a̼ ̼r̼ì̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ù̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼“̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼“̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼