TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG

ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM

*

Phương thơm thức xét tuyển Điểm chuẩn năm 20đôi mươi Điểm thi trung học phổ thông Quốc Gia 2019 Học bạ 2019 STT Mã ngành Ngành huấn luyện và giảng dạy Tổ vừa lòng xét tuyển Điểm trúng tuyển chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn
7140214 Sư phạm kỹ thuật công nghệ A01, C04, C14, D01 23.0
7140246 Sư phạm công nghệ A01, C04, C14, D01 23.0
7310201 Chính trị học A01, C00, C19, D01 23.5
7420201 Công nghệ sinc học A01, B00, C04, D01 15.0
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, C04, D01 15.0
7480202 An toàn thông tin A00, A01, C04, D01 22.0
7510104 Công nghệ chuyên môn giao thông A00, A01, C04, D01 22.0
7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00, A01, C04, D01 15.0
7510202 Công nghệ sản xuất máy A00, A01, C04, D01 15.0
7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00, A01, C04, D01 15.0
7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C04, D01 16.25
7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00, A01, C04, D01 15.0
7510301 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử A00, A01, C04, D01 15.0
7510302 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện tử-viễn thông A00, A01, C04, D01 15.0
7510303 Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và điều khiển cùng tự động hóa hóa A00, A01, C04, D01 15.0
7540101 Công nghệ thực phẩm A01, B00, C04, D01 15.0
7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, C04, D01 23.5
7640101 Trúc y A01, B00, C04, D01 15.0
7760101 Công tác thôn hội A01, C00, C19, D01 15.0
7810101 Du lịch A01, C00, C19, D01 15.0
STT Mã ngành Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển Điểm trúng tuyển chọn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
7510203 Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử A00, A01, D01, C04 18.0
7510303 Công nghệ chuyên môn điều khiển và tinh chỉnh cùng tự động hóa A00, A01, D01, C04 18.0
7510202 Công nghệ sản xuất máy A00, A01, D01, C04 18.0
7510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00, A01, D01, C04 18.0
7510301 Công nghệ chuyên môn năng lượng điện, điện tử A00, A01, D01, C04 18.0
7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, C04 18.0
7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00, A01, D01, C04 trăng tròn.0
7510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt-Lạnh A00, A01, D01, C04 18.0
7510104 Công nghệ nghệ thuật giao thông-Ô tô A00, A01, C04, D01 18.0
7480202 An toàn thông tin A00, A01, C04, D01 18.0
7510302 Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử-viễn thông A00, A01, C04, D01 18.0
7540204 Công nghệ dệt, may A00, A01, C04, D01 18.0
7540101 Công nghệ thực phẩm B00, A01, D01, C04 18.0
7640101 Trúc y B00, A01, D01, C04 18.0
7420201 Công nghệ sinc học B00, A01, D01, C04 18.0
7760101 Công tác làng mạc hội A01, D01, C00, C19 18.0
7810101 Du lịch A01, D01, C00, C19 18.0
7310201 Chính trị học A01, D01, C00, C19 18.0
*

huyenthoaidota.vn

Nơi không tồn tại oắt giới thân Nhà trường với thực tế