Câu hỏi: Hãy cho biết tất cả tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số không giống nhau nhưng mà những chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm gồm : 0, 2, 4, 6, 8

Số gồm 3 chữ số đều chẵn :

- Có 4 lựa chọn hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau mà các chữ số đều chẵn

-Có 4 lựa chọn hàng chục (loại chữ số hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị (loại 2 chữ số mặt hàng trăm cùng mặt hàng chục).

Số tất cả 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng mặt hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số mặt hàng chục bao gồm 3 lựa chọn mặt hàng trăm với 3 lựa chọn sản phẩm đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự sản phẩm chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng tân oán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán thù vận dụng công thức tính tổng những số hạng của dãy số biện pháp đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT những em sẽ gồm công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 những em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 hàng số cơ mà 2 số hạng liên tiếp phương pháp đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một dãy nhưng mà 2 số hạng liên tiếp giải pháp đều nhau 1 số đơn vị ta sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = 20. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = trăng tròn. S = :2 = 10.61 = 610.

2. Tìm các số tự nhiên thỏa mãn điều kiện mang lại trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả những số tự nhiên thỏa mãn đồng thời những điều kiện đã cho.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết những tập hợp sau bằng biện pháp liệt kê các phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng biện pháp liệt kê những phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng đến trước, ta liệt kê tất cả những phần tử thỏa mạn tính chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên có chữ số tận thuộc là 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c những số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Phái Giacobanh Lên Nắm Chính Quyền Trong Hoàn Cảnh Nào

b) Viết tập hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A bố số chẵn liên tiếp, trong đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, vào đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) Các phần tử của tập hợp c là các số chẵn nhỏ hơn 10. Do đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) Các phần tử của tập hợp L là những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) Trong tập hợp A số nhỏ nhất là 18 buộc phải nhị số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = đôi mươi, trăng tròn 2 = 22.

Ta có : A = {18 ; đôi mươi ; 22).

d) Trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 yêu cầu ba số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta có : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước gồm diện tích lớn nhất, viết tập hợp B bố nước gồm diện tích nhỏ nhất.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *