Trần Hán Huy – huyenthoaidota.vn

2 bí quyết này cùng tương đương tương tự với lệnh clrscr vào turbo CỞ phía trên gồm 2 cách:

Cách 1 : Dùng 1 hàm vào C++

1/ Công dụng :

xóa không còn màn hình hiển thị.

2/Thỏng viện kèm theo:

stdlib.h hoặc windows.h

3/ kngày tiết điểmNếu các bạn thực hiện hàm màu trong VC. thì sau khi thực hiện lệnh này, cả màn hình sẽ sở hữu màu nền trùng với cái hàm nền mà lại chúng ta Call trước đó.VD:Trình từ Gọi nlỗi sau:– hàm màu tất cả nền xanh– hàm system(“cls”);hiệu quả là cả màn hình hiển thị gồm nền greed color, chưa phải nền color đen nhỏng thuở đầu nữa

4/ Code

#include "stdlib.h"void main()system("cls");Cách 2 : Lập trình 1 hàm thực hiện câu hỏi này bằng phương pháp cần sử dụng những hàm console

1/ Công dụng :

xóa không còn screen.

2/Tlỗi viện kèm theo:

windows.h

3/ ktiết điểm

Hàm hơi lâu năm, nặng nề nhớ

4/ code hàm

void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chính thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now phối the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;5/ code thử nghiệm hoàn chỉnh

#include void cls( )HANDLE hConsole = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);COORD coordScreen = 0, 0 ; /* here"s where we"ll trang chủ thecursor */DWORD cCharsWritten;CONSOLE_SCREEN_BUFFER_INFO csbi; /* to lớn get buffer info */DWORD dwConSize; /* number of character cells in the current buffer *//* get the number of character cells in the current buffer */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* fill the entire screen with blanks */FillConsoleOutputCharacter( hConsole, (TCHAR) " ",dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* get the current text attribute */GetConsoleScreenBufferInfo( hConsole, &csbi );/* now set the buffer"s attributes accordingly */FillConsoleOutputAttribute( hConsole, csbi.wAttributes, dwConSize, coordScreen, &cCharsWritten );/* put the cursor at (0, 0) */SetConsoleCursorPosition( hConsole, coordScreen );return;void main()printf("Chao mung ban den voi huyenthoaidota.vn");cls();
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *